Terms & Conditions


ALGEMENE VOORWAARDEN / PRIVACY GDPR
GDPR - Jouw data is veilig bij ons

In deze GDPR policy wordt er een afspraak gemaakt tussen enerzijds "RC4U.be" een onderneming van RC4U.be, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Kortrijk ,President Kennedylaan 9a en BTWnr 0838.104.546. -"Afnemer" en de potentiële afnemer van zaken en/of diensten van RC4U.be.

Artikel 1. Persoonsgegevens die wij verwerken
RC4U.be verwerkt persoonsgegevens over jou omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hier vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoon/gsmnummer en emailadres.
RC4U.be heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, doch is dit niet controleerbaar op het internet. Ook verwerkt RC4U.be geen gevoelige informatie. Onder gevoelige informatie wordt verstaan: gezondheidsgegevens, juridische gegevens, genetische gegevens of psychosociale gegevens zoals seksuele geaardheid, ras, politieke of religieuze opvattingen

Artikel 2. Waarom wij die gegevens nodig hebben en wat wij hiermee doen!
Eerst en vooral verwerkt RC4U.be deze gegevens voor het afhandelen van je bestelling en eventuele korting voor je klantenkaart. Hieronder valt bijvoorbeeld:
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen contacteren (mail of telefonisch) indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Denk maar aan het opbellen/verwittigen indien er een bestelling is binnengekomen.
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- RC4U.be verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Daarnaast gebruiken we deze gegevens ook om je een betere dienstverlening aan te bieden. Hieronder valt bijvoorbeeld:
- RC4U.be analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, waarbij u te allen tijde zich kunt uitschrijven vanonder op de nieuwsbrief
 
Artikel 3. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
RC4U.be zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn 10 jaar, minimaal bepaald volgens het belgische rechtssysteem. U hebt echter altijd het recht om je uit te schrijven op onze nieuwsbrief en/of onze reclame.

Artikel 4. Delen wij jouw gegevens met anderen?
RC4U.be verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. RC4U.be blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Denk hierbij maar aan het betaalplatform, onze websitebeheerder en ons boekhoudpakket.
 
Artikel 5. In kaart brengen van jouw websitebezoek
RC4U.be gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
 
Artikel 6. Wil jij jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account online op onze website. Lukt het niet via deze instellingen of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@RC4U.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. RC4U.be zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Je kunt ons ook bereiken via: Website: www.RC4U.be, Telefoonnummer: 0032472667213 Bedrijfsadres: Oudstrijdsstraat 20, 8560 Wevelgem

Artikel 7. Beveiliging
RC4U.be neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@RC4U.be

 
Algemene voorwaarden - Jouw contract met ons!

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
"RC4U.be" een onderneming van RC4U.be, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Kortrijk ,President Kennedylaan 9a en BTWnr 0838.104.546. -"Afnemer": de potentiële afnemer van zaken en/of diensten van RC4U.be.

Artikel 1. Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, besteld op RC4U.be, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door RC4U.be uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief belasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4. RC4U.be is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door RC4U.be zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 2. Offertes
1. RC4U.be is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.

Artikel 3. Overeenkomst
1. De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail (chat , social media , messenger , instagram , whatsapp ... )wordt overeengekomen.
2. RC4U.be behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
3. Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft RC4U.be het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 4. Levertijd
1. Alle door RC4U.be genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan RC4U.be bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient RC4U.be schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
2. Overschrijding van de door RC4U.be opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
3. In geval RC4U.be de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van RC4U.be op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
4. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 60 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail, fax of brief aan RC4U.be te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. RC4U.be zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal RC4U.be de Afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal RC4U.be daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
4. In afwijking van lid 3 zal RC4U.be geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan RC4U.be kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding
1. In geval van tussentijdse opzegging heeft RC4U.be naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft.
2. De vorderingen van RC4U.be op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan RC4U.be ter kennis gekomen omstandigheden RC4U.be goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien RC4U.be de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
3. In de hierboven genoemde gevallen is RC4U.be bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van RC4U.be schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7. Bedenktijd
1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de bestelling, de onderliggende overeenkomst met RC4U.be te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven. Deze ontbinding geldt enkel voor producten op voorraad zijn. Producten die niet op voorraad zijn en besteld werden, vallen niet onder deze recht van retour.
2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan RC4U.be te melden. De klant dient het product - na overleg met RC4U.be - te sturen naar een door RC4U.be vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat u het product/de producten wenst te behouden. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met RC4U.be ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal RC4U.be deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat RC4U.be het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. RC4U.be behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van RC4U.be of de leverancier van het product) is beschadigd.
5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van RC4U.be schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal RC4U.be de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. RC4U.be heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 8. Uitvoering
1. RC4U.be zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van RC4U.be, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Artikel 9. Vergoeding
1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste prijs wordt aangeboden of overeengekomen geldt het lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3, 4 en 5 van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. De vaste prijs is inclusief BTW, reisuren, reis - en verblijfskosten.
3. Eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Betaling
1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.
2. Als de Afnemer een factuur van RC4U.be niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van RC4U.be op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11. Garantie
1. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten grondig herbekijken, herstellen of indien niet mogelijk omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten) indien geen andere zelf aangebrachte schade. Zie ook Artikel. 7

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle aan de Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van RC4U.be tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
2. De Afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van RC4U.be, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang Afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens RC4U.be heeft voldaan.
3. Ingeval RC4U.be de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van RC4U.be op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
4. Bestelde, betaalde artikelen, evens herstellingen die binnengebracht worden, worden na verwittigen (telefonisch of via mail) van de afnemer voor ophaling slechts 3 maand bewaard in het magazijn. Indien de afnemer dan nog steeds geen aanstalten gemaakt heeft om dit artikel te komen ophalen, wordt dit artikel weer eigendom van RC4U.be. Indien de afnemer daarna het artikel/ de herstelling komt ophalen, rekent RC4U.be 25Euro/maand standkost.


Artikel 13. Overmacht
1. Indien RC4U.be door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
2. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als RC4U.be als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben
3. RC4U.be zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 14. Gebreken; Klachttermijn
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Afnemer binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan RC4U.be.
2. Indien een klacht gegrond is zal RC4U.be de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 15. Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen RC4U.be en de Afnemer is Belgisch recht van toepassing. Enkel de Kortrijkse Rechtbank is bevoegd.